Algemene Voorwaarden Wifi Elektro Taelman

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Wifi netwerk Public van Elektro Taelman.

 

1. Begrippen

 

1.1 Publiek Wifi netwerk Taelman: de dienst waarbij Eigenaar, de Gebruiker op de locaties van Accesspoints via het Wireless-LAN netwerk toegang verschaft tot het internet.
1.2 Gebruiker: een natuurlijke persoon die van het 1Publiek Wifi netwerk Taelman gebruik maakt.
1.3 Accesspoint-locaties: Locaties waar een WiFi Accesspoint (= toegangspunt) hangt bij de firma Taelman NV, zowel in de hoofdkantoren als in de bijkantoren.
1.4 Eigenaar: Taelman NV, Bellegemsestraat, 253 te 8510 BELLEGEM.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1 De Algemeen Voorwaarden op het Publiek Wifi netwerk Taelman zijn van toepassing.

 

3. Gebruik van Publiek Wifi netwerk Taelman

 

3.1 Aan het gebruik van een Publiek Wifi netwerk Taelman zijn geen kosten verbonden.
3.2 Het Publiek Wifi netwerk Taelman is bedoeld voor klanten, leveranciers en werknemers van de in punt 1.4 genoemde vennootschap die op het Internet websites/informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden.
3.3 Het gebruik van het Publiek Wifi netwerk Taelman buiten de locatie is verboden.
3.4 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en de Eigenaar kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en de beschikbaarheid van het netwerk en of er daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Eigenaar biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
3.5 De Gebruiker zal er voor zorg dragen dat geen hinder en/of schade aan andere gebruikers van de Publiek Wifi netwerk Taelman, het internet en het netwerk word veroorzaakt.
3.6 Het is de Gebruiker verboden om via het netwerk:
(a) een device te koppelen dat reageert als een server en/of services aanbiedt op het Internet;
(b) peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
(c) spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
(d) virussen, trojan horses, key loggers, ransomware of soortgelijk te verspreiden;
(e) massa mail SPAM te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
(f) materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te verspreiden;
(g) personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;
(h) zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersystemen;
(i) inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(j) het Publiek Wifi netwerk Taelman geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
3.7 Eigenaar registreert surfgedrag, blokkeert websites en / of applicaties, indien deze naar haar mening in strijd zijn met de veiligheid, de stabiliteit van het netwerk, de goede zeden en/of de openbare orde.
3.8 Eigenaar houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken.

 

4. Garantie & aansprakelijkheid

 

4.1 Het gebruik van het Publiek Wifi netwerk Taelman is voor eigen risico van de Gebruiker.
4.2 Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.
4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.
4.4 Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
4.5 Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor (in-)directe schade als gevolg van het gebruik van het Publiek Wifi netwerk Taelman van Eigenaar.
4.6 Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels het Publiek Wifi netwerk Taelman toegang tot verschaft.
4.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Eigenaar lijdt als gevolg van het handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Eigenaar vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Eigenaar als gevolg hiervan.

 

5. Privacy

 

5.1 Persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet opgeslagen bij de Eigenaar zelf.
5.2 Navigatie gegevens van de Gebruiker worden door de Eigenaar wel opgeslagen voor een duur van Maximaal een maand. Gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de bevoegde diensten als daartoe uitdrukkelijk verzoek is gedaan.

 

6. Buitengebruikstelling

 

6.1 Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Eigenaar gerechtigd de gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het netwerk.
6.2 Eigenaar is gerechtigd om het netwerk dan wel een 1Publiek Wifi netwerk Taelman om haar moverende redenen per direct te beëindigen.
6.3 Eigenaar heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud.

 

7. Overig

 

7.1 Eigenaar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van een Publiek Wifi netwerk Taelman over te dragen aan een derde.
7.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Eigenaar worden gewijzigd.
7.3 Op deze Algemene Voorwaarden en voor het gebruik van het Publiek Wifi netwerk Taelman, is het Belgisch recht van toepassing